Przedszkole

Akademia Smerfa - Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY
JĘZYKOWEGO PRZEDSZKOLA „Akademia smerfa”
W PRZASNYSZU
na lata 2014/2015 -2016/2017

                  „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym,

                                              jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu”
                                                                                                                         Robert Fulghum

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego                  (Dz. U, Nr 168, poz. 1324)

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.                                                      W wyniku samooceny sformułowano wnioski, na podstawie, których określono specyfikę przedszkola oraz wykazano kierunki dalszych działań.

O NASZEJ PLACÓWCE

Nasze przedszkole jest ogólnodostępną placówką niepubliczną. Mieści się                         w samodzielnym budynku, jednokondygnacyjnym z placem zabaw wyposażonym w sprzęt do zabaw na powietrzu. Teren otaczający nasze przedszkole jest pokryty kostką i obsadzony krzewami. Przy przedszkolu znajduje się parking samochodowy dla rodziców. Jest to komfortowy, przestronny i w pełni bezpieczny obiekt. Zarówno elewacje, jak i wnętrza przedszkola utrzymane są w słonecznych, ciepłych i przyjaznych dzieciom barwach.

Przedszkole objęte jest systemem monitoringu, a dostęp do wnętrza budynku posiadają wyłącznie uprawnione osoby.

Budynek przedszkola posiada 7 sal dydaktycznych, szatnie dziecięce, pełny węzeł sanitarny orazzaplecze kuchenne, socjalne i administracyjne. Sale dydaktyczne są przestronne i bardzo jasne. Zostały przygotowane z myślą o naszych podopiecznych i na ścianach widnieją przepiękne bajkowe postacie - Smerfy. Podłogi pokryte są nowoczesną, higieniczną, a przede wszystkim antyalergiczną wykładziną, która nie jest siedliskiem kurzu i roztoczy.
Ponadto sale wyposażone są w zabawki przyjazne dzieciom, a przestrzeń została w nich zaaranżowana w taki sposób, aby zapewnić maluszkom miejsce do zabawy, twórczej pracy oraz odpoczynku.

Sale wyposażone są w:

·         kamery umożliwiające obserwację dziecka i pracę opiekunów (tylko do wglądu dyrektora placówki),

·         nowe meble i wyposażenie dostosowane do wieku i rozwoju dzieci,

·         pomoce dydaktyczne,

·         laptopa i projektor wraz z ekranem do projekcji;

·         telewizory i odtwarzacze DVD (bajkoterapia, zajęcia z języka angielskiego)

·         kolorowe, bezpieczne i atestowane zabawki.

 

Łazienki urządziliśmy w sposób przyjazny dzieciom, gdzie priorytetową sprawą jest bezpieczeństwo. Rozmiary umywalek i sanitariatów zostały dostosowane do wzrostu małych dzieci tak, aby mogły one z nich swobodnie korzystać i z przyjemnością wykonywać higieniczne rytuały. Ponadto przedszkole posiada 2 prysznice z brodzikami pozwalające             na utrzymanie higieny i czystości naszych maluchów na najwyższym poziomie.

Wychowanie przedszkolne organizowane jest tutaj w 7 grupach dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Preferowany model pracy nastawiony jest na wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez umiejętne korzystanie z wrodzonego potencjału, możliwości, potrzeb, uzdolnień i zainteresowań. Priorytetem jest zapewnienie każdemu wychowankowi poczucia bezpieczeństwa i dobrego wychowania oraz możliwość odniesienia sukcesów.

Oprócz bogatego programu edukacyjnego realizowanego poprzez stosowanie nowatorskich form i metod pracy z dzieckiem, istotną rolę w nadawaniu wizerunku przedszkola pełnią systematycznie pozyskiwane oczekiwania rodziców.

Pracę nauczycielek wspomagają: logopeda oraz instruktorzy zajęć dodatkowych tj. języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca. Ważną kwestią jest to, że prawie wszystkie zajęcia wchodzą w skład oferty podstawowej, nie są dodatkowo płatne i są ogólnodostępne dla wszystkich dzieci. Wszyscy pracownicy stanowią kompetentną, kreatywną i odpowiedzialną kadrę nastawioną na zaspokajanie potrzeb dziecka.


ROLA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

Ø  są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola,

Ø  dyspozycyjni i taktowni,

Ø  wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje                                        i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,

Ø  współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,

Ø  pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz

            poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola

Ø  aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,

Ø  stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,

Ø  doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe,

Ø  wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

 
WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
Dziecko jest:
ciekawe świata,
ufne w stosunku do nauczycieli,
radosne,
aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
uczciwe i prawdomówne,
odpowiedzialne i obowiązkowe,
kulturalne i tolerancyjne,
świadome zagrożeń.

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, ponieważ:

a) wykazuje :

Ø  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

Ø  zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

Ø  umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania                                                                                                                 z posiadanych  wiadomości, uważnego słuchania,

Ø  umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

Ø  umiejętność współpracy w grupie,

Ø  umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

Ø  tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

Ø  samodzielność,

Ø  odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

           b)posiada:

Ø  zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,

Ø  wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

Ø  podstawową wiedzę o świecie;

Ø  wiedzę i potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

         c) umie:

Ø  cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona                                zadanie.

   d) rozumie i przestrzega

Ø  prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

Ø  zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

Ø  zasady kultury współżycia, postępowania.

   e) zna:

Ø   kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe i europejskie

   f) nie obawia się:

Ø  występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,

Ø  chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

Ø  wykazywać inicjatywy w działaniu,

Ø  wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:

życia i rozwoju,
swobody myśli, sumienia i wyznania,
aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
spokoju i samotności, gdy tego chce,
snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
wspólnoty i solidarności w grupie,
aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
nauki, informacji,
badania i eksperymentowania,
nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
doświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
zdrowego żywienia.

Wizja Przedszkola
rozbudzenie wśród dzieci zamiłowania do literatury poprzez tworzenie kącików czytelnika oraz codzienne czytanie dzieciom bajek.
- dobra współpraca z rodzicami
- twórczy i kreatywny nauczyciel
- wychowankowie dobrze przygotowani do obowiązków szkolnych
- programy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci
- precyzyjny system motywujący dzieci do zachowań społecznie akceptowanych
- zaufanie i partnerstwo

 „Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy lecz przekazujmy.

Pozwalajmy dzieciom pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo chciało chcieć.”

Janusz Korczak 

   Słowo wizja z definicji ma zabarwienie pozytywne, tak więc i wizja przedszkola jest stworzeniem obrazu, polem, w którym urzeczywistniamy swoje marzenia. Jeśli tak jest, wizja sprawia, że z dużo większym zapałem rozpoczynamy pracę, działamy bez względu na trudności jakie piętrzą się przed nami, bo nadaje temu wszystkiemu sens, dodaje mocy twórczej i motywacji. Wizja wyzwala w nas odwagę, by dokonywać czegoś bardzo ambitnego, nieprzeciętnego, czegoś, czego nie odważylibyśmy się dokonać bez widzenia jasnych stron naszych działań i pozytywów naszego postępowania. Wizja pozwala sięgać po rzeczy wielkie, wspinać się na szczyt, na którym marzenia i jawa zlewają się w jedno.

   Wizja naszego przedszkola stawia dziecko w centrum zainteresowania, bo to ono jest budowniczym samego siebie, co niejako dokładnie wyznacza jego miejsce, a co za tym idzie miejsce wychowawcy, który staje się pomocnikiem, a nie twórcą, tym który wspiera rozwój dziecka, a nie dokładnie określa jego przebieg. To dziecku należne jest pierwsze miejsce, a nauczyciel za nim podąża.

   Wizja naszego przedszkola obejmuje również aspekt edukacyjny, pozwala na śmiałe eksperymentowanie ze światem i zjawiskami w nim zachodzącymi, co sprawia, że nauka i zdobywanie wiedzy to przyjemność i wspaniała przygoda, a nie przykry obowiązek.

  • Pragniemy pobudzić inwencję twórczą dziecka poprzez samorealizację w ekspresji muzycznej, plastycznej i ruchowej.
  • Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu będą miały stworzone przyjazne warunki rozwoju emocjonalnego, duchowego, umysłowego i fizycznego.
  • Będziemy rozpoznawać indywidualne potrzeby wychowanków i starać się je zaspokoić.
  • Chcemy, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci.
  • Naszym marzeniem jest, aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi wrażliwych, twórczych, o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych talentach i umiejętnościach.Misja Przedszkola

Nasze przedszkole:

1.Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2.Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3.Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4.Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5.Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
6.Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

 

 

Cele strategiczne Koncepcji pracy Językowego Przedszkola „The Academy of Smurs”

1.Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania przedszkolem.
2.Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
3.Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną                         o kształcenie umiejętności językowych, działalność ruchową,

Cele ogólne

I. Efekty działalności wychowawczej, dydaktycznej  i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.                                                                              

II. Procesy zachodzące w przedszkolu
1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.  
2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.


III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.                            3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.    

                                       
IV. Zarządzanie przedszkolem
1. Sprawne zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań.
2.Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka.
3.Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
4.Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
5.Nauka przez aktywne działanie.
6.Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
7.Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności.                       8.Okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko-dziecko, dziecko-dorosły.

 

NASZE CELE W PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Ø  stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,

Ø  rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,

Ø  kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,

Ø  wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,

Ø  stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,

Ø  nauka przez aktywne działanie,

Ø  głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,

Ø  okazywanie sobie wzajemnej pomocy,

Ø  włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1.Zasada indywidualizacji
2.Zasada integracji
3.Zasada wolności i swobody działania
4.Zaspakajanie potrzeb dziecka
5.Zasada aktywności
6.Organizowania życia społecznego

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela  z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

METODY

Ø  metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka,

Ø  ruch rozwijający Weroniki Sherborne,

Ø  gimnastyka twórcza R. Labana,

Ø  opowieść ruchowa,

Ø  metody aktywne – gimnastyka z muzyką

Ø  pedagogika zabawy,

Ø  gimnastyka mózgu - Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona,

Ø  metoda dobrego startu,

Ø  relaksacja,

Ø  bajkoterapia,

Ø  elementy muzykoterapii, relaksacji, zabawy paluszkowe,

Ø  Dennisona

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

nasze cele wychowania i nauczania,
działania zorientowane na dziecko,
aktualne pory roku,
święta i uroczystości,
tradycje przedszkola (kalendarz imprez).                                                                         


FORMY PRACY:

praca indywidualna
praca w małych zespołach
praca z całą grupą
zabawy

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. W trakcie tych czynności nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu rozpoznają możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, następnie zapewniają indywidualizację oddziaływań. Indywidualizacja obejmuje zarówno sferę możliwości psychofizycznych poszczególnych dzieci jak i uwzględnia ich potrzeby.

Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Przedszkole odpowiednio do potrzeb udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta przedszkola to także zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.KIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni dyrektor, który:
sprawuje nadzór pedagogiczny,
przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
pełni rolę pracodawcy,
organizuje pracę nauczycieli,
inspiruje nauczycieli do działania,
kieruje działalnością przedszkola,                                                                                            współdziała z wszystkimi organami przedszkola,                                                                               utrzymuje kontakty z zewnętrznymi organami i instytucjami,                                                 reprezentuje przedszkole.

WSPÓŁPRACA  PRZEDSZKOLA

Współpraca ze studentami:

Ø  odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Ø  opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami

Współpraca zespołu pedagogicznego:

Ø  tworzenie zespołów zadaniowych (ewaluacyjnych)

Ø  tworzenie zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ø  tworzenie rocznych planów pracy

Ø  ankiety

Ø  monitoring procesów zachodzących w przedszkolu

Ø  dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele:

Ø  dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego

Ø  wszechstronny rozwój dziecka

Ø  nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami

Ø  zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy

Ø  przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

Ø  przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka

Ø  przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

Ø  wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

Ø  włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

Ø  podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,

Ø  ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,

Ø  promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

Ø  zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,

Ø  zebrania grupowe,

Ø  konsultacje indywidualne,

Ø  prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,),

Ø  organizacja uroczystości, inscenizacji, konkursów,

Ø  włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
konkursy, wycieczki.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI  PRZEDSZKOLAMI   I SZKOŁAMI:

Ø  przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,

Ø  zapraszanie przedstawicieli (nauczycieli, przedszkolaków z  innych placówekz w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń.

WSPÓŁPRACA  Z INNYMI  INSTYTUCJAMI 

Cele:

Ø  rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

Ø  satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,

Ø  kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

Ø  kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

Ø  urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,

Ø  poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki,

Ø  kształtowanie świadomości przynależnoścido społeczności lokalnej, narodowej i europejskiej poprzez poznawanie historii, obyczajów , tradycji, poszukiwanie wspólnych korzeni, uczenie dzieci tolerancji oraz rozbudzenie  ciekawości poznawania i zdobywania informacji o otaczającym świecie.

Współpraca z:

Ø  Urzędem Miasta Przasnysza ( akcje, konkursy, programy,  sprawy organizacyjne),

Ø  Komendą Policji- bezpieczeństwo, konkursy, programy,

Ø  Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,

Ø  Biblioteką Miejską, Biblioteką Pedagogiczną,

Ø  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Ø  SANEPIDEM

Ø  Z partnerami (przedszkolami),

Ø  Organizacjami, instytucjami, ośrodkami doskonalenia zawodowego,

 

PROMOCJA PLACÓWKI

Cele:
pozyskiwanie przyszłych klientów - dzieci ,
nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
upowszechnianie w środowisku krajowym i światowym roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmują:

Ø  prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,

Ø  dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,

Ø  popularyzowanie wychowania przedszkolnego,

Ø  prowadzenie strony internetowej,

Ø  organizacja uroczystości,

Ø  zabieganie o notatki w prasie,

Ø  dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

Ø  upowszechnianie informacji o przedszkolu w języku angielskim.

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i przy udziale całego zespołu pedagogicznego, każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji.
Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i zmian.
Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją poprzez stronę internetową,  na zebraniach grupowych - nauczyciele pozyskają informację o akceptacji, przez jawne głosowanie.

Roczne programy rozwoju przedszkola będą zawierały szczegółowe działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów.
Monitoring, okresowa ewaluacja: Efekty działań ujętych w koncepcji pracy przedszkola będą na bieżąco monitorowane, a jej efekty zostaną zawarte w informacjach ze sprawowanego nadzoru przez dyrektora na koniec roku szkolnego.

Projekt Koncepcji Pracy Językowego Przedszkola „The Academy of Smurfs” w Przasnyszu został przygotowany przez zespół w składzie:

1. M. Sternal

2. K. Chojnacka

3. R. Betcherska

 

Koncepcję Pracy Językowego Przedszkola „The Academy of Smurfs w Przasnyszu Rada Pedagogiczna Przedszkola zatwierdziła uchwałą nr 11/2014/2015 do realizacji na posiedzeniu rady pedagogicznej 02.09.2014r. 

Kontakt
    Językowe Przedszkole Akademia Smerfa, ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz, lub ul. Armii Krajowej 45, 06 - 400 Ciechanów tel. do Właściciela 0 508 381 371 Sekretariat Przasnysz 506 979 125 Ciechanów 798 372 411 email: akademiasmerfa@wp.pl lub smerfyciechanow@wp.pl